Loading...

Условия за ползване!

Моля, внимателно да прочетете „Общите условия” и „Правилата за включване и ползване на услугите”, достъпни чрез сайта BARZIPARI.COM и ако сте съгласен с тях  да отбележете съгласието си, като сложите отметка в полето „Съгласен съм"/„Декларирам, че съм съгласен ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ представлявам посоченото по-горе физическо или юридическо лице и съм запознат, прочетох и съм съгласен с Общите условия". След извършване на това отбелязване и натискане на виртуалният бутон „Потвърди"/„Напред" се счита, че сте прочел и сте запознат с „Общите условия” и „Правилата за включване и ползване на услугите” и се задължавате да ги спазвате.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА  „УЕБ АГЕНТИ” ИЛИ „УЕБ БРОКЕРИ”, ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО В СИСТЕМАТА И ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПОСРЕДСТВОМ УЕБ САЙТOВЕТЕ ИНДЕФИЦИРАНИ С МАРКИТЕ  „УЕБ БРОКЕР”  и " БЪРЗИ ПАРИ"
 
Общи условия
Настоящият документ съдържа условията и правилата за ползване на предоставяните услуги посредством системите намиращи се на интернет адреси: www.barzipari.com  (БЪРЗИ ПАРИ); https://alocredit.com/agent  (система за работа на брокери с офиси и система за работа на брокери без офиси - мобилни агенти) и урежда отношенията между „УЕБ БРОКЕР 2014” ООД с ЕИК 203273535, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, бул. "Данаил Попов" № 16, търговски комплекс „Валентина” и настоящите и бъдещите партньори на фирмата.
 
I. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ
Дефиниции
 
Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
 
1. „Уеб Брокер” е запазена и патентована марка 
2. Система за работа за Уеб Брокери е сайт (страница в интернет) на адрес: https://alocredit.com/agent
3. Система за работа за Уеб Агенти  е сайт (страница в интернет) на адрес: https://alocredit.com/agent
 
4. Бързи Пари (www.barzipari.com) e сайт (система за регистрация и създаване на профил на брокера), която е собственост на „Уеб Брокер 2014” ООД, която система дава възможност за присъединяване към компанията и кандидатстване за офис партньор или мобилен консултант чрез компютър, таблет или смартфон и интернет.
 
5. Уеб Агент означава : Мобилен Консултант - физическо или юридическо лице сключило договор с фирма „Уеб Брокер 2014” ООД.
6. Уеб Брокер означава: Юридическо лице сключило договор за партньор с „Уеб Брокер 2014” ООД  и извършващо дейност в собствен търговски обект
7. Уеб Агент/Уеб Брокер е навършило 18 години физическо или юридическо лице, регистрирало се по указаният от фирмата начин и дало изявление да се присъедини към компанията. Всяко лице може да се възползва от възможностите  на системата БЪРЗИ ПАРИ при условие, че е спазило правилата за регистрация. Всяко лице, изразило съгласие с настоящите Общи условия по предвидения в договора начин, има възможност да се регистрира като "Уеб Агент" или като "Уеб Брокер".
8. Партньорски профил е обособена част от сайта Бързи Пари съдържаща информация за Уеб Агент/Уеб Брокер изисквана от „Уеб Брокер 2014”ООД при всеки от начините на регистрация  и съхранявана при „Уеб Брокер 2014”ООД. Уеб Агент/Уеб Брокер ще бъдат наричани за краткост ПАРТНЬОР. Достъпът до профила на партньора се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Партньорският профил дава възможност да се ползват ресурсите на сайта Бързи Пари, да се прекрати тяхното ползване, да се променя паролата и др.
9. Адрес на електронната поща е адреса посочен в регистрационната форма на сайта БЪРЗИ ПАРИ, посредством който заедно с посочената на същото място парола се осъществява достъп до съответния партньорски профил. 
Предмет на Общите условия
 
Чл. 2. 
''Уеб Брокер 2014"ООД предоставя на кандидат партньора след изцяло попълнена регистрация в Сайта Бързи Пари, достъп до системата си, през която се осигурява възможността за попълване и изпращане на заявки за даден продукт или услуга към различни компании, като е задължително стриктното спазване на инструкциите и изискванията на всяка отделна компания предоставяща своите продукти и услуги.
Регистрация на Партньор. Съгласие с Общите условия.
Чл. 3. 
1. За да използва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Партньора е длъжен предварително да се регистрира, като попълни изцяло съответната електронна форма за регистрация достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на Сайта Бързи Пари и да изрази съгласие с тези Общи условия.
2. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм" и натискане на виртуалния бутон „Напред” при попълване на регистрационната форма, Партньора извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ''Уеб Брокер 2014"ООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. Електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитираният закон. ''Уеб Брокер 2014"ООД съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Партньора, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Партньора и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.
3. Преди извършване на изявлението по ал. 2, Партньорът може свободно да поправя въведената от него информация в електронната форма за регистрация. При попълване на съответната електронна форма Партньора е длъжен да предостави пълни точни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от ''Уеб Брокер 2014"ООД данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Партньорът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни ''Уеб Брокер 2014"ООД има право да спре незабавно и без предизвестие достъпа за предоставянето на Услугите до коригиране на некоректните данни. В случай, че в срок до 3 (три) дни от спиране на достъпа, Партньора не коригира съответните данни, Договора се счита за прекратен.
Адрес на електронна поща и парола.
Чл. 4. 
1. При регистрацията през регистрационната форма на Бързи Пари, Партньора създава свой профил, като посочва активен адрес на електронна поща и парола.
2. След първоначалното попълване на електронната форма за регистрация и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон „Потвърди", на посочения адрес на електронна поща се изпраща съобщение за потвърждение на полученото изявление за сключване на договора. След получаване на потвърждението в рамките на няколко работни дни,при първа възможност на посочената електронна поща се изпраща уведомление само в случай, че регистрирания профил е одобрен.     
3. Партньорът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на Паролата си. Партньора носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на Паролата.
4. Партньора е длъжен да не прави достояние на трети лица Паролата си и да уведомява незабавно ''Уеб Брокер 2014"ООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.
Сключване на договора
Чл. 5. 
1. Рамковият договор между страните поражда действие и се счита за сключен от момента на постигане на съгласие, обективирано по съответния посочен в чл. 3, ал. 2 начин.
2. С приемането на настоящите Общи условия Партньора се съгласява комуникацията с него да бъде извършвана чрез електронна поща. 
Изменение на Общите условия

Чл. 6. 
1. Доколкото предоставяните от ''Уеб Брокер 2014"ООД услуги и ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните Услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ''Уеб Брокер 2014"ООД. 
2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, ''Уеб Брокер 2014"ООД довежда до знанието на Партньора извършените промени, чрез публикуването им в Сайта Бързи Пари и/или чрез публикуване на съобщение в Партньорския профил за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. ''Уеб Брокер 2014"ООД предоставя на Партньора срок от 7 (седем) дни да се запознае с промените в Общите условия. 
II. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ. 
Предоставяни услуги. Плащания.
Чл. 7. 
1. При извършване на регистрация чрез попълване на регистрационната форма и създаване на профил в сайта БЪРЗИ ПАРИ на „Уеб Брокер 2014”ООД, кандидата попълва данни за своята сметка, по която да му бъдат превеждани впоследствие заработените суми или комисионни възнаграждения. Ако няма такава сметка, кандидата се задължава да си направи такава, като се регистрира в сайта за електронни преводи на адрес www.epay.bg (EPAY) и да я добави в профила си
2. ''Уеб Брокер 2014"ООД изплаща натрупаните комисионни след подписан договор в рамките на 30 дни след получаване на оригинална фактура, издадена от фирмата партньор. Партньора се задължава да изпраща за своя сметка оригиналните фактури за генерираната комисионна на адрес: гр.Плевен, бул.”Данаил Попов”№16 търговски комплекс „Валентина”. 
3. Комисионните на физическите лица се изплащат от ''Уеб Брокер 2014"ООД след натрупана минимална сума и сключване на договор, издава се Служебна бележка по образец, в която се отразяват изплатените суми на Партньора за периода. 
4. Партньорът има право на изплащане на комисионната, когато тя е в размер на минимум 50 лв. без ДДС. В случай, че сумата от 50 лв. без ДДС не се събере в рамките на даден календарен месец, тя се прехвърля за следващия период и се изплаща в момента, в който достигне минималната граница от 50 лв. без ДДС. 
5. ''Уеб Брокер 2014"ООД изплаща натрупаните комисионни по електронен път по сметката на Партньора, която е попълнена във формата за регистрация и е посочена в меню „Моят профил“ на Сайта Бързи Пари. ''Уеб Брокер 2014"ООД няма да изплаща на Партньора комисионни в случаите, когато е налична злоупотреба ,не е подадена вярна заявка или не са изпратени коректно попълнени и подписани документи/договори на клиентите, съгласно изискванията.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Права и задължения на ''Уеб Брокер 2014"ООД 
Чл. 8. 
1. ''Уеб Брокер 2014"ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Партньора за нормално ползване на Услугите - предмет на настоящия договор. ''Уеб Брокер 2014"ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Партньора използва предоставяните Услуги. 
2. ''Уеб Брокер 2014"ООД има правото да деактивира или заличи Адреса на електронната поща и Паролата за достъп до Партньорския профил в случай, че Партньора наруши право на интелектуална собственост на ''Уеб Брокер 2014"ООД върху съдържащите се на Сайта Бързи Пари елементи - обекти на интелектуална собственост, както и в други, предвидени в настоящите Общи условия случаи.
Чл. 9.
1. ''Уеб Брокер 2014"ООД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Партньора бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Партньора и дават възможност за възстановяване на информация за Партньора и за проследяване на действията му. 
2. ''Уеб Брокер 2014"ООД има право да изпраща търговски съобщения до Партньора, включително на посочения Адрес на електронна поща, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Партньора се съгласява да получава търговски съобщения от „Уеб Брокер 2014”ООД. 
3. ''Уеб Брокер 2014"ООД си запазва правото да преустановява предоставянето на Услугите, достъпни чрез Сайта Бързи Пари след отправяне на предизвестие, чрез публикуване на съобщение в Сайта Бързи Пари и/или чрез електронно съобщение, изпратено до Адреса на електронна поща. Срокът на предизвестието е 1 месец. 
4. При преустановяване предоставянето на Услугите ''Уеб Брокер 2014"ООД изплаща на Партньора неизплатените до момента комисионни, без да дължи на Партньора каквито и да било обезщетения, неустойки и други подобни плащания.
Права и задължения на Партньора 
Чл. 10. Партньора има право на достъп в режим on-line до Партньорския си профил, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Уеб Брокер 2014”ООД. За да получи достъп до Партньорския си профил, Партньора следва да въведе съответното си Потребителско Име и Парола. 
Чл. 11. Партньорът има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията. По отношение на данните, въведени във формата за регистрация, достъпът и възможността за корекция в режим on-line се предоставя в раздел „Моят профил” на Партньорския профил. 
Чл. 12. Партньорът се съгласява да се придържа към условията, определени от „Уеб Брокер 2014”ООД във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от ''Уеб Брокер 2014"ООД и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите. 
Чл. 13. Партньорът сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ''Уеб Брокер 2014"ООД Услуги, компютърно оборудване и достъп до Интернет.
Чл. 14.
1. Всеки Партньор се задължава при ползване на предоставяните посредством системите Услуги: 
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да уведомява незабавно ''Уеб Брокер 2014"ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги; 
- без да се засяга или по какъвто и да е начин ограничава задължението по предходната разпоредба, да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Партньори; 
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайтовете и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; 
- да спазва задълженията си, предвидени в настоящите Общи условия.
Чл. 15.
Освен в случаите, когато е изрично уговорено друго, Партньора не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси
Чл. 16.
1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на сайтовете и системите (включително наличните бази данни) са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на ''Уеб Брокер 2014"ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ''Уеб Брокер 2014"ООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
2. Правото на достъп на Партньора не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Партньора няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ''Уеб Брокер 2014"ООД или трето лице. 
3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Уеб Брокер 2014”ООД, Партньора дължи на ''Уеб Брокер 2014"ООД неустойка в размер на 5 000 лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ''Уеб Брокер 2014"ООД от правото да претендира обезщетение и за вреди надхвърлящи размера на неустойката. 
Отговорност. Ограничаване на отговорността 
Чл. 17. 
1. ''Уеб Брокер 2014"ООД полага грижи информацията в Сайтовете си да се поддържа винаги вярна и актуална, но не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на Сайта Бързи Пари. ''Уеб Брокер 2014"ООД няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Партньора, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.
2. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност, за пренос на информационни пакети между Партньора и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. ''Уеб Брокер 2014"ООД не носи отговорност, ако Партньора не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на ''Уеб Брокер 2014"ООД (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
3. ''Уеб Брокер 2014"ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани, по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. 
Чл.18. 
1. ''Уеб Брокер 2014"ООД няма задължението и обективната възможност да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от Партньора във връзка с използването на предлаганите от ''Уеб Брокер 2014"ООД Услуги. 
2. ''Уеб Брокер 2014"ООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице, посредством или с оглед ползването на Услугите предоставяни от „Уеб Брокер 2014”ООД, независимо дали е дало или не съгласие за това.
3. ''Уеб Брокер 2014"ООД не носи отговорност и не дължи обезщетение за произтеклите за други Партньори, Потребители или трети лица вреди при достъпа или използването на съдържанието, направено достъпно от Партньора посредством използване на Услугите. 
4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Партньора при ползването на Услугите на сайтовете би могло да представлява престъпление или административно нарушение, ''Уеб Брокер 2014"ООД сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие, както и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение. 
Чл. 19. 
1. ''Уеб Брокер 2014"ООД не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Уеб Брокер, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра. 
2. Страните приемат, че ''Уеб Брокер 2014"ООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на ''Уеб Брокер 2014"ООД, с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. 
Чл. 20. 
1. Партньорът дължи на ''Уеб Брокер 2014"ООД обезщетение за всички вреди, претърпени от ''Уеб Брокер 2014"ООД вследствие на извършено от Партньора нарушение, на което и да е от задълженията му по чл. 18 по-горе. 
2. Партньорът се задължава да обезщети ''Уеб Брокер 2014"ООД за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последния е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия. 
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Лични данни
Чл.21. ''Уеб Брокер 2014"ООД е регистрирано като АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен No 414174.
Чл. 22. ''Уеб Брокер 2014"ООД има право да събира и използва информация относно своите Партньори, когато лицето се регистрира като Партньор по някой от посочените в чл. 3, ал. 1 начини. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер за Партньори – физически лица, съответно фирма, БУЛСТАТ/ЕИК, адрес на регистрация, адрес на електронна поща, телефонен номер, име и фамилия на представляващия юридическото лице, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистриране или в по-късен момент. 
Обработване на информация за Партньора 
Чл. 23. 
1. ''Уеб Брокер 2014"ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Партньора, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите, когато Партньора, чрез ползването на Услугите на ''Уеб Брокер 2014"ООД е направил достъпна тази информация за трети лица, както и в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица. Потребителят ( Партньора ) има правото и може по всяко време да поиска изтриването, заличаването на регистрацията си или профила си , като изяви желанието си в подходяща писмена или електронна форма
2. В регистрационната форма попълвана от Партньора при регистрацията, респективно във формата за предоставяне на данни за фактура, ''Уеб Брокер 2014"ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Партньора  се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
Цели, за които може да се използва информацията.
Чл. 24. 
1. Информацията може да бъде използвана от ''Уеб Брокер 2014"ООД за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Партньора (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други цели.
2. ''Уеб Брокер 2014"ООД събира и използва информацията, описана в предходната алинея, за да осигурява предоставянето на Услугите, да изготвя отчетни документи, свързани с постъпили плащания, да поддържа контакти с Партньорите, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха заинтригували Партньора, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Партньора във връзка с търсените услуги. ''Уеб Брокер 2014"ООД има право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. 
3. С приемането на настоящите Общи условия, Партньора се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Партньорът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ''Уеб Брокер 2014"ООД на посочените пощенски адрес или Адрес на електронна поща. 
4. Партньорът има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
Разкриване на информация
Чл. 25. 
1. ''Уеб Брокер 2014"ООД се задължава да не предоставя обработваните лични данни за Партньора на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в следните случаи:
a) Партньорът е дал изрично своето съгласие при регистрацията или в по-късен момент; 
б) Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; 
в) Предоставянето е необходимо за реализиране на законните интереси на ''Уеб Брокер 2014"ООД или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на Партньора, за който се отнасят данните; 
г) Други посочени в закона случаи.
2. Предоставянето на лични данни от ''Уеб Брокер 2014"ООД на трети лица се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Прекратяване
Чл.26. 
1. Договорът между ''Уеб Брокер 2014"ООД и Партньора се сключва за неопределен срок. 
2. Освен в случаите посочени по-горе договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 
a) Преустановяване на дейността на ''Уеб Брокер 2014"ООД или прекратяване поддържането на Сайта Бързи Пари; 
б) Взаимно съгласие на страните за прекратяването. 
3. Партньорът има право по всяко време, по своя собствена преценка да прекрати този договор.
4. При установяване, че при ползването на Услугите Партньора нарушава определени разпоредби на приложимото законодателство или на настоящите Общи условия, ''Уеб Брокер 2014"ООД има право да прекрати договора с Партньора без предизвестие. В този случай ''Уеб Брокер 2014"ООД не дължи изплащане на комисионни след датата на прекратяване на договора. ''Уеб Брокер 2014"ООД не дължи, каквото и да е обезщетение, неустойка или друго подобно плащане. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 11, ал. 4, изречение последно. 
5. В случай на прекратяване на договора поради нарушаване на разпоредби на приложимото законодателство или на настоящите Общи условия от страна на Партньора, достъпът на Партньора до неговия Партньорски профил автоматично се прекратява.
VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Писмена форма
Чл. 27.Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Партньора или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта Бързи Пари и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Недействителност
Чл. 28. Страните декларират  в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Приложимо право 
Чл. 29. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 
Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на „Уеб Брокер 2014” ООД от 01.01.2016 г. и влизат в сила считано от 01.02.2016.